1 - Identiteit

De webwinkel van Jackie oo (WEBSITE) wordt uitgebaat door:

VDB-Consulting BV
Domien Liekenslaan 26 A
3140 Keerbergen
BE 0694 751 117
hello@jackie-oo.be

Met fysieke winkel te:

Dorp 81
2800 Bonheiden

Hierna “De Verkoper”

2 - Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle producten die in deze webwinkel worden aangeboden.
 2. Deze algemene voorwaarden bevatten bepalingen omtrent de verkoop, levering, betaling, eventuele terugzending en andere aspecten die met voorgaande opsomming verband houden.

3 - Aanbod producten

 1. Het aanbod omvat alle producten die getoond worden op deze webwinkel.
 2. De verkoper tracht een zo nauwkeurig en volledig mogelijke omschrijving van de producten te geven op de productpagina van de webshop. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van één of meerdere afbeeldingen, zodat potentiële kopers het aanbod kunnen beoordelen. Afbeeldingen bieden een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave. Desondanks zal een potentiële koper altijd een normaal beoordelingsvermogen moeten aanwenden om zich de producten voor te stellen alvorens hij/zij tot aankoop overgaat. Bijkomende informatie kan altijd op aanvraag worden bezorgd.
 3. De omschrijving van het aangeboden product zal ook verdere informatie bevatten omtrent de rechten en verplichtingen die met de aankoop verband houden zoals: prijsvermelding inclusief btw, betalingsmodaliteiten, eventuele kortingen, geschatte leveringstermijn, …

4 - De overeenkomst

 1. De koper plaatst een bestelling door de geselecteerde producten toe te voegen aan de virtuele winkelmand. De overeenkomst tot aankoop van de producten, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden, treedt echter pas in werking op het ogenblik dat de koper de algemene voorwaarden aanvaardt en zijn aankoop bevestigd door de bestelknop “betalen” in te drukken.
 2. Alle rechten en plichten die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra de overeenkomst inwerking is zoals hierboven bepaald, met uitzondering van de leveringsplicht van de verkoper zoals neergelegd in artikel 5. De leveringsplicht van de verkoper treedt immers pas in werking zodra de betaling werd ontvangen conform artikel 6.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden en met uitwerking voor toekomstige aankopen gewijzigd worden. De koper moet zich dus per aankoop vergewissen van de op deze aankoop van toepassing zijnde voorwaarden. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een tot stand gekomen overeenkomst kunnen niet ten nadele van de koper gewijzigd worden, tenzij in geval van nietigheid of ongeldigheid van bepalingen van deze voorwaarden. In dat geval blijven evenwel de bepalingen van artikel 11 onverkort van toepassing.

5 - Levering en eigendomsoverdracht

 1. De verkoper verbindt zich ertoe de aangekocht producten te leveren zodra de betaling is ontvangen overeenkomstig de bepalingen in artikel 6. Zolang de betaling niet is ontvangen, rust op de verkoper geen leverplicht.
 2. De geschatte leveringstermijn zal staan aangeven op de productpagina. Indien het niet mogelijk zou blijken de producten binnen deze aangegeven termijn te leveren, zal de verkoper de koper hier onverwijld over inlichten en een aanvullende termijn voorstellen. Indien de verkoper ook niet binnen deze aanvullende termijn kan leveren, mag de koper van de aankoop afzien en deze overeenkomst ontbinden.
 3. De verkoper zal de producten leveren op het adres dat door de koper werd opgegeven of de producten ter plaatste op het adres van de verkoper overhandigen, afhankelijk van de keuze die de koper tijdens de bestelling heeft gemaakt.
 4. De verkoper levert binnen België en Nederland. De verkoper is niet gebonden om de producten te leveren aan een adres in het buitenland.
 5. Indien de verkoper de producten moet leveren op het door de koper opgegeven adres, kan hij hiervoor gebruik maken van leveranciers die de verzending op zich nemen.
 6. Indien de verkoper van een leverancier gebruik maakt om de levering uit te voeren en deze leverancier levert de gekochte producten niet of laattijdig, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgschade die hieruit voortkomt. De verkoper zal enkel aangesproken kunnen worden voor de waarde van de producten die niet werden geleverd.
 7. De verkoper kan voor de levering van de producten een leveringskost aanrekenen. Indien dit het geval is, wordt de omvang van deze leveringskost duidelijk aangegeven vooraleer de overeenkomst in werking treedt en de aankoop tot stand komt. De omvang kan tevens afhankelijk zijn van de door de koper gekozen leveringswijze zoals vermeld in punt 3. hierboven.
 8. De koper wordt eigenaar van de producten zodra hij van deze in het bezit wordt gesteld. Op dat ogenblik gaat ook het risico wegens verlies of beschadiging van de producten over van de verkoper op de koper.

6 - Betaling

 1. Zodra de koper de algemene voorwaarden heeft aanvaard en de bestelknop “Betalen” heeft ingedrukt, is hij gehouden tot het betalen van de prijs voor het bestelde product. Deze prijs staat aangegeven op de productpagina en wordt uitdrukkelijk gecommuniceerd alvorens de aankoop wordt verricht. Deze prijs omvat alle belastingen, taksen en diensten inclusief de belasting over toegevoegd waarde (B.T.W.). Afzonderlijk kan, zoals hierboven vermeldt in 5.7, ook nog een leveringskost worden aangerekend. Deze wordt eveneens uitdrukkelijk aangegeven tijdens het bestelproces, alvorens de verkoop tot stand komt.
 2. De betaling kan enkel geschieden op de wijze en via de mogelijkheden die op de webpagina worden aangegeven. De verkoper kan niet verplicht worden een betaling te aanvaarden op een andere wijze.

7 - Herroepingsrecht

 1. Binnen een termijn van 14 dagen, startende vanaf de dag na de levering, kan de koper beslissen de gekochte producten niet te houden en gebruik te maken van zijn “herroepingsrecht”. Indien de koper meerdere producten in eenzelfde bestelling heeft besteld, dan begint de termijn van 14 dagen te lopen vanaf de dag na de levering van het laatste product.
 2. Om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken moet de koper de verkoper hierover inlichten binnen de hierboven in punt 7.1 genoemde termijn. De koper kan dit doen via het contactformulier van de website door de optie “retourneren” aan te duiden of door een e-mail te verzenden naar hello@jackie-oo.be. De koper vermeldt hierbij zijn naam en adresgegevens, het product en eventueel een productnummer, de besteldatum en datum van ontvangst van het product. Ook kan de koper de reden voor retour vermelden, zonder dat hij daartoe evenwel verplicht is. De koper kan ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping digitaal of per post te verzenden aan de verkoper. Dit modelformulier is te vinden op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.
 3. De koper is ertoe gehouden om de producten binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om zijn herroepingsrecht uit te oefenen aan de verkoper heeft meegedeeld, terug te zenden naar de verkoper. De kosten die verband houden met de terugzending zijn ten laste van de koper.
 4. Binnen een termijn van 14 dagen nadat de verkoper in kennis werd gesteld dat de koper het herroepingsrecht zal inroepen, zal de verkoper de aankoopprijs terugbetalen vermeerderd met de initiële leveringskost indien deze verschuldigd was. De terugbetaling zal gebeuren met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper betaald heeft. Indien de verkoper de goederen niet ontvangen heeft of geen bewijs heeft gekregen van de koper dat de goederen werden teruggestuurd, kan de verkoper met de terugbetaling wachten.
 5. De koper zal tijdens de termijn waarbinnen hij van het herroepingsrecht gebruik kan maken zorgvuldig omgaan met de producten en hun verpakking. De producten mogen enkel worden uitgepakt of in gebruik genomen worden in de mate dat dit nodig is om het product te beoordelen. Aangebrachte schade zal in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag. In de mate van het mogelijke stuurt de koper de producten terug in hun originele verpakking. In ieder geval moeten zij met alle toebehoren worden terug gestuurd.
 6. De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op producten die op maat werden gemaakt. Voor producten die beschadigd werden geleverd, kan beroep worden gedaan op de garantieregeling zoals bepaald in artikel 8 hieronder. Solden artikelen of producten in actie kunnen niet geruild worden.

8 - Garantie

 1. Indien de producten gebreken of defecten vertonen, verbindt de verkoper er zich voor een termijn van 2 jaar vanaf de levering toe het product te herstellen of te vervangen.
 2. Indien een herstelling of vervanging buitensporige moeilijkheden met zich meebrengt of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en terugbetaling te krijgen of om een prijsverlaging te eisen.
 3. De herstelling of vervanging is volledig ten laste van de verkoper.
 4. De koper verbindt er zich toe om de verkoper onverwijld in te lichten indien hij een defect of een gebrek vaststelt.
 5. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op defecten of gebreken die door de koper zelf zijn toegebracht door het product op een manier te gebruiken die ingaat tegen diens bestemming. Deze bepalingen zijn eveneens niet van toepassing op defecten of gebreken waarvan de koper reeds op de hoogte was doordat hij daarover ondubbelzinnig is geïnformeerd vooraleer hij tot aankoop overging.

 9 - Bescherming persoonsgegevens

 1. Als koper zult u bepaalde persoonsgegevens moeten registreren teneinde de koop via de webwinkel mogelijk te maken.
 2. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig onze “privacy verklaring”, die integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

10 - Klachten

 1. De koper die niet tevreden is over zijn aankoop, de levering of de dienstverlening van de verkoper, kan contact opnemen via hello@jackie-oo.be met als onderwerp de vermelding “Klacht Webshop”. De verkoper spant zich in de klacht binnen een termijn van 7 dagen te behandelen. Elke klacht zal persoonlijk worden behandeld.
 2. Als koper heeft u tevens het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) of het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/odr).

11 - Overige bepalingen

 1. De ongeldigheid of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid en uitwerking van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Indien een bepaling gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, zal het deel van de bepaling dat behouden blijft onverkort blijven gelden.
 2. Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig wordt verklaard, verbinden de partijen zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een bepaling die wel afdwingbaar is en die zo goed als mogelijk de vernietigde of ongeldige bepaling vervangt op een manier die aansluit bij de bedoeling van de partijen.
 3. De verkoper kan de rechten en plichten waartoe hij zich middels deze voorwaarden heeft verbonden altijd en zonder voorafgaande instemming van de koper overdragen aan een verbonden onderneming of een derde partij. De verkoper is wegens deze overdracht aan de koper geen vergoeding verschuldigd.

12 - Toepasselijk recht - bevoegde rechtbanken

 1. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen zijn bevoegd om van een geschil kennis te nemen.
 3. De partijen verbinden zich ertoe om hun geschil alvorens het aan de rechtbank voor te leggen minnelijk te regelen.
 4. De partijen verbinden zich ertoe om het bestaan van hun geschil vertrouwelijk te houden.